Radviliškio ligoninėje pasirašyta kolektyvinė sutartis ir įsteigtas darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas

    Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė dalyvio teisėmis dalyvavo projekto „Sveikatos priežiūros įstaigų darbdavių ir profesinių sąjungų atstovų socialinės partnerystės gebėjimų ugdymas“ įgyvendinime. Šio projekto tikslas – ugdyti sveikatos priežiūros įstaigų darbdavių ir darbuotojų socialinės partnerystės gebėjimus, skatinant kolektyvinius darbo santykius. Projekto įgyvendinimo metu buvo planuota apmokyti iš viso 1000 darbuotojų, pasirašyti 8 kolektyvines sutartis, įsteigti 4 saugos ir sveikatos komitetus, 3 dvišales komisijas.

    Radviliškio ligoninė projekto metu dalyvavo mokymuose, skirtuose darbdavių ir profsąjungų atstovams. Mokymai vyko įvairiomis temomis – darbo teisės, darbo saugos ir sveikatos, taktikos, prieštaravimų ir konfliktų valdymo, komunikacijos įstaigoje, komandos formavimo, interesų suvokimo ir derybų, kolektyvinės sutarties ypatumų sveikatos priežiūros įstaigose ir kt. Šių mokymų metu buvo suformuotos pagrindinės kolektyvinių sutarčių nuostatos.

      Įvykus suplanuotiems mokymams ir apvaliųjų stalų susirinkimams, 2013 m. birželio 12 d. VšĮ Radviliškio ligoninėje buvo pasirašyta kolektyvinė sutartis. Kolektyvinė sutartis buvo pasirašyta, siekiant sudaryti sąlygas darniai kolektyvo veiklai, taip pat garantuoti įvairių kategorijų darbuotojų darbo, darbo užmokesčio, darbo saugos ir sveikatos bei kitų darbo sąlygų lygį aukštesnį nei numatyta Lietuvos Respublikos įstatymų bei sudaryti geresnes darbo ir socialines garantijas ligoninės darbuotojams.

      2013 m. balandžio 30 d. ligoninėje buvo įsteigtas Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas. Jis sudarytas dvišaliu principu – į komitetą paskirti 3 darbdavio ir 3 darbuotojų atstovai. Pagrindiniai komiteto uždaviniai – analizuoti darbuotojų saugos ir sveikatos būklę įstaigoje, rengti pasiūlymus jai gerinti, teikti pasiūlymus kolektyvinei sutarčiai, nagrinėti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų priežastis bei aplinkybes.

     Pasibaigus projektui kiekviena projekte dalyvavusi organizacija, taip pat ir VšĮ Radviliškio ligoninė, tęs pradėtą socialinio dialogo veiklą – švies darbuotojus apie kolektyvinius darbo santykius, esant poreikiui atnaujins kolektyvinių sutarčių nuostatas, vykdys saugos ir sveikatos komitetų veiklą. Organizacijos galės naudotis projekto metu parengta medžiaga bei perduoti įgytą patirtį kitoms projekte nedalyvavusioms sveikatos priežiūros įstaigoms, taip skatindami socialinio dialogo plėtrą.

   Projektas įgyvendintas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę „Socialinio dialogo skatinimas“. Bendra projekto vertė – 984 tūkst. Lt. Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų.

VšĮ Radviliškio ligoninės informacija, 2013 m. birželio 12 d.

Administracija

Tel.: (8 422) 52 435

Konsultacinės poliklinikos registratūra

Priėmimo-skubiosios

pagalbos skyrius

Faks.: (8 422) 60 210

Darbo dienomis 8-17 val.

Tel. (8 422) 52192

Visą parą

Tel. (8 422) 51646

Darbo dienomis 7:30-19 val.

Gedimino g. 9, Radviliškis. Žemėlapis