Skelbiamas konkursas Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pareigoms užimti

 • 2021-09-30

VIEŠOJI ĮSTAIGA RADVILIŠKIO LIGONINĖ SKELBIA KONKURSĄ

Į BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGAS 

 Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:  

 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį su skyriaus funkcijomis susijusioje srityje ir aukštąjį socialinių mokslų universitetinį arbą jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti vadybinių kompetencijų, gebėti planuoti, organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliai sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę, prižiūrėti ir kontroliuoti skyriaus darbą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitais teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą, darbo santykių organizavimą, asmens duomenų apsaugą;
 • mokėti planuoti, organizuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu;
 • gebėti tikslingai planuoti ir racionaliai naudoti savo laiką;
 • mokėti bendrauti ir bendradarbiauti.

Pretendentų papildoma kompetencija laikoma:

 • patirtis personalo valdymo srityje;
 • patirtis projektų administravime ir koordinavime.

Funkcijos:

 • rengti Skyriaus nuostatus, Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus;
 • planuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Skyriaus veiklą, įgyvendinant Skyriui pavestas funkcijas;
 • pavesti Skyriaus darbuotojams atlikti užduotis ir tikrinti, kaip jos atliekamos. Užtikrinti efektyvų Skyriaus darbą ir Ligoninės direktoriaus pavestų darbų bei pavedimų vykdymą;
 • vertinti Skyriaus darbuotojų veiklos rezultatus;
 • formuoti Ligoninės siunčiamų, gaunamų bei vidaus parengtų dokumentų valdymo politiką įstaigoje;
 • rengti direktoriaus įsakymus dokumentų rengimo klausimais;
 • konsultuoti Ligoninės darbuotojus dokumentų rengimo ir valdymo klausimais;
 • rengti įstaigos dokumentacijos planą bei jį pildyti, derinti jį su Šiaulių regioniniu valstybės archyvu EAIS priemonėmis; kaupti informaciją dokumentacijos plano pakeitimams, papildymams;
 • kontroliuoti Skyriaus specialistų turimų nuolatinio ir ilgo saugojimo bylų perdavimą archyviniam saugojimui;
 • registruoti prašymus ir organizuoti Ligoninėje vykdomus reklaminius renginius apie vaistinius preparatus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka tvirtinti Ligoninės dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus;
 • direktoriaus pavedimu organizuoti susitikimus, pasitarimus, posėdžius ir kitus renginius Ligoninės veiklos klausimais.
 • direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo medicinai, vyriausiojo slaugytojo – slaugos administratoriaus pavedimu organizuoti Ligoninėje vykdomus darbuotojų mokymus;
 • pagal direktoriaus įgaliojimą atstovauti Ligoninę kitose įstaigose ir institucijose;
 • tobulinti profesinę kvalifikaciją;
 • vykdyti vidaus darbo tvarkos taisyklių, vidaus tvarkos taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimus;
 • dalyvauti skyrių vedėjų pasitarimuose, teikti informaciją administracijai apie svarbius skyriaus reikalus;
 • dalyvauti atskirais direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų darbe;
 • saugoti įstaigos konfidencialią informaciją;
 • atlikti kitas Ligoninės direktoriaus pavestas nenuolatinio pobūdžio užduotis, susijusias su Skyriui priskirtomis vykdyti funkcijomis.

 Mėnesinis atlyginimas – 1400 Eur (neatskaičius mokesčių).

 Pretendentų atrankos būdas –  testas žodžiu (pokalbis).

 Pretendentai privalo pateikti iki 2021 m. spalio 13 d. šiuos dokumentus:

 1. Prašymą VšĮ Radviliškio ligoninės direktoriui leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jo kopiją).
 3. Išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (jų kopijas).
 4. Darbo stažą (patirtį) patvirtinantį dokumentą.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Savo asmeninių privalumų sąrašą.
 7. Užpildytą pretendento anketą (pridedama). Anketa gali būti pildoma vietoje.
 8. Savo kaip padalinio vadovo veiklos programą.
 9. Kitus dokumentus, įrodančius atitiktį nustatytiems reikalavimams.

 

Pretendentų dokumentus priima VšĮ Radviliškio ligoninės administracija (Gedimino g. 9, 82174 Radviliškis).

Telefonas pasiteirauti: +370 422 52 435,  el. paštu: info@radviliskioligonine.lt

Pretendentai dokumentus pateikia asmeniškai arba atsiunčia* registruotu laišku.

*Siunčiant dokumentus registruotu laišku – asmens tapatybę, išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją, darbo stažą (patirtį) įrodančių dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro.

Teksto dydis
Contrast