Skelbiamas konkursas į direktoriaus pavaduotojo medicinai pareigas

 • 2023-08-11

VIEŠOJI ĮSTAIGA RADVILIŠKIO LIGONINĖ SKELBIA KONKURSĄ

 į direktoriaus pavaduotojo medicinai pareigas  (1 etato darbo krūviu)

 Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:   

 -būti Lietuvos Respublikos piliečiu arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

-mokėti valstybinę kalbą pagal trečią valstybinės kalbos mokėjimo  kategoriją, nustatytą LR Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

– turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų srities medicinos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

-turėti ne mažesnę kaip 1 metų administracinio darbo patirtį sveikatos priežiūros srityje ir ne mažesnę kaip 3 metų gydytojo darbo patirtį.

Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:

-išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

– žinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą,

-mokėti naudotis šiuolaikinėmis  technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis)).

 

Funkcijos:

 1. organizuoti Ligoninėje asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą pagal įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją ir sutartis su TLK; užtikrinti jų kokybę; vykdyti kontrolę;
 2. supažindinti skyrių vedėjus su priimtais teisės aktais ir įstaigos dokumentais; atsakyti už teisės aktų ir įstaigos dokumentų reikalavimų įgyvendinimą įstaigoje;
 3. pagal kompetenciją teikti direktoriui informaciją apie įstaigos veiklą ir problemas;
 4. analizuoti gydymo skyrių veiklos rezultatus, pateikti juos direktoriui, Gydymo tarybai konferencijų, susirinkimų metu;
 5. vykdyti pacientų atrankos medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui kontrolę;
 6. vykdyti medicininių dokumentų pildymo kontrolę, taip pat ir elektroninėse formose e. sveikatos sistemoje;
 7. analizuoti pacientų skundus ir pageidavimus;
 8. vykdyti vadovybės atstovo kokybei (VAK) funkcijas;
 9. organizuoti Gydymo tarybos darbą ir jai vadovauti; organizuoti mirčių komisijos darbą ir jai vadovauti; dalyvauti atskirais direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų darbe;
 10. vykdyti atsakingo asmens už korupcijos prevenciją ir kontrolę funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka;
 11. atsakyti už pacientams ir jų artimiesiems aktualios informacijos prieinamumą ir viešinimą;
 12. organizuoti gydymo skyriaus darbą ir už jį atsakyti, kai darbe nėra skyriaus vedėjo ir jį pavaduojančio gydytojo;

13.  organizuoti Ligoninės aprūpinimą medicinos prietaisais, medikamentais, koordinuoti šį procesą ir vykdyti kontrolę taip pat kraujo preparatų ir komponentų užsakymo ir panaudojimo kontrolę;

14  vykdyti viešųjų pirkimų pagal kuruojamą sritį kontrolę ir tvirtinti sąskaitas  direktoriaus nustatyta tvarka; tvirtinti medicininės paskirties turto apskaitos dokumentus;

15. vykdyti gydymo skyrių vedėjų darbo ir poilsio laiko kontrolę; tvirtinti skyrių vedėjų ir gydytojų darbo ir poilsio laiko apskaitos dokumentus;

16. pagal kompetenciją vykdyti asmens sveikatos priežiūros specialistų paiešką;

17. pagal kompetenciją planuoti ir organizuoti skyrių vedėjų ir gydytojų kvalifikacijos tobulinimą;

18. rengti raštus ir kitus dokumentus pagal direktoriaus pavedimą ar direktoriaus pavaduotojo medicinai kompetenciją; tvarkyti dokumentų bylas pagal dokumentacijos planą;

19.  kartu su vyr. personalo specialistu dalyvauti rengiant skyrių nuostatus, skyrių vedėjų ir gydytojų pareigybių aprašymus;

20. direktoriaus pavedimu atstovauti VšĮ Radviliškio ligoninei teisme, savivaldybėje, kitose institucijose ir įstaigose bei teikti informaciją žiniasklaidai;

21. koordinuoti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos bei radiacinės saugos reikalavimų vykdymą pagal kompetenciją;

22.  vykdyti viešosios įstaigos  Radviliškio ligoninės direktoriaus pareigas kai nėra darbe direktoriaus dėl atostogų, kvalifikacijos tobulinimo, nedarbingumo ar  kitų darbo kodekso nustatytų atvejų;

23.  tobulinti kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka;

24.  vykdyti vidaus darbo tvarkos taisykles, darbo tvarkos taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimus, laikytis etikos;

25. saugoti komercines paslaptis ir konfidencialią informaciją: duomenis apie pacientą, jo gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir visą kitą asmeninio pobūdžio informacija apie jį bei asmens duomenis laikyti paslaptyje, neatskleisti jos, nekopijuoti, nedauginti ir nesudaryti sąlygų, kad ji tyčia ar netyčia būtų atskleista kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui, išskyrus atvejus, kai ši informacija turi būti naudojama ir pateikta teisės aktų nustatyta tvarka. Naudoti konfidencialią informaciją vykdant darbo funkcijas. Šią informaciją laikyti konfidencialia ir po paciento mirties;

26.  vykdyti kitas funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka bei direktoriaus pavedimus pagal kompetenciją.

Atlyginimas. Pagrindinio darbo užmokesčio (pastoviosios dalies bei kintamosios dalies) 4446,86 Eur, neatskaičius mokesčių.

Pretendentų atrankos būdas –  testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti iki 2023 m. rugpjūčio 24 d. šiuos dokumentus:

 1. Prašymą VšĮ Radviliškio ligoninės direktoriui leisti dalyvauti konkurse (pridedama).
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jo kopiją).
 3. Išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (jų kopijas).
 4. Darbo stažą (patirtį) patvirtinantį dokumentą.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Savo asmeninių privalumų sąrašą.
 7. Užpildytą pretendento anketą (pridedama). Anketa gali būti pildoma vietoje.
 8. Savo kaip padalinio vadovo veiklos programą.
 9. Kitus dokumentus, įrodančius atitiktį nustatytiems reikalavimams.

Pretendentų dokumentus priima VšĮ Radviliškio ligoninės administracija (Gedimino g. 9, 82174 Radviliškis).

Telefonas pasiteirauti: +370 422 52 435,  el. paštu: [email protected]

 Pretendentai dokumentus turi pateikti asmeniškai arba atsiųsti registruotu laišku. Siunčiant dokumentus registruotu laišku –  asmens tapatybę, išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją, darbo stažą (patirtį) įrodančių dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro.              

Teksto dydis
Contrast