Skelbiamas konkursas į Infekcijų kontrolės skyriaus vedėjo pareigas

 • 2021-02-11

VIEŠOJI ĮSTAIGA RADVILIŠKIO LIGONINĖ SKELBIA KONKURSĄ

 Į INFEKCIJŲ KONTROLĖS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGAS  0,25

 Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:  
 -būti Lietuvos Respublikos piliečiu arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
-mokėti valstybinę kalbą pagal trečią valstybinės kalbos mokėjimo  kategoriją, nustatytą LR Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės klabos mokėjimo kategorijos patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
– skyriaus vedėjo pareigas gali vykdyti infekcijų kontrolės gydytojas arba vyriausiasis infekcijų kontrolės specialistas;
-turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį šioje srityje.

Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:
būti baigus universitetines medicinos krypties studijas (tarp jų studijos iki 1996 m. pagal higienos, sanitarijos, higienos-epidemiologijos programas) arba būti baigus universitetines sveikatos mokslų studijas krypčių grupės studijas (ne žemesnis kaip magistro kvalifikacinis laipsnis), turėti ne mažiau kaip 80 val. trukmės hospitalinių infekcijų kontrolės (valdymo)  mokymus (kursus, seminarus, stažuotes pagal su LR Sveikatos apsaugos ministerija suderintas programas arba organizuotus užsienyje) bei turėti infekcijų kontrolės specialisto funkcijoms vykdyti reikalingas kompetencijas.
– išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
– gebėti nustatyti rizikingas skyriaus veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
–  išmanyti infekcijų epidemiologinės priežiūros, valdymo ir kontrolės, higienos būklės ir infekcijų prevencijos ir kitus susijusius reikalavimus;
-išmanyti e-sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, personalo valdymo, finansų administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;
-žinoti e-sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
-išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
-turėti vadybinių kompetencijų, gebėti planuoti, organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliai sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę, prižiūrėti ir kontroliuoti skyriaus darbą;
-mokėti naudotis šiuolaikinėmis  technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis)).

Pretendentų papildoma kompetencija laikoma:

Vadovavimo sveikatinimo veiklos valdymo subjektams (ar jų padaliniams, filialams) patirtis; įgytas aukštasis universitetinis arba jam prilygintas biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, odontologijos, farmacijos, visuomenės sveikatos, slaugos ar reabilitacijos studijų krypčių išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis), biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ir sveikatos arba gyvybės mokslų studijų krypčių grupių, arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės arba viešojo administravimo studijų krypties mokslo laipsnis; kvalifikacijos tobulinimas ir (arba) mokslinės publikacijos sveikatos politikos, sveikatinimo veiklos strateginio planavimo, valdymo bei organizavimo, visuomenės sveikatos, sveikatos priežiūros reformos, sveikatos ekonomikos, vadybos, teisės, sveikatos mokymo ir ugdymo, socialinio darbo, informacinių technologijų, kitose su sveikatinimo veiklos organizavimu ir valdymu susijusiose srityse per paskutiniuosius 5 metus (pretendentui pateikus kvalifikacijos tobulinimą liudijančius pažymėjimus ar mokslinių publikacijų kopijas); darbdavio (-ių) ir (arba) aukštojo mokslo įstaigos vadovo rekomendacija (pretendentui pateikus rekomendacinį raštą apie savo profesinę patirtį (vykdytą veiklą) ir darbo kokybę); ES oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) mokėjimas ne  žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

Funkcijos:

 1. Organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą, užtikrinti Vidaus tvarkos taisyklių vykdymą;
 2. Supažindinti Skyriaus darbuotojus su jiems aktualiais LR institucijų ir įstaigų  (Seimo, Vyriausybės, Sveikatos apsaugos ministro, TLK) teisės aktais, Gydymo tarybos sprendimais, Ligoninės direktoriaus įsakymais, raštais;
 3. Sudaryti skyriaus gydytojų darbo grafikus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, užtikrinti tikslią ir tvarkingą darbo laiko apskaitą bei sklandų ir nepertraukiamą Skyriaus darbą;
 4. Rengti ir teikti įstaigos vadovui tvirtinti įstaigos infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo programą, apimančią infekcijų epidemiologinės priežiūros, darbuotojų mokymo, įstaigos higienos ir hospitalinių infekcijų profilaktikos priemones, ir koordinuoti jos vykdymą;
 5. Analizuoti sergamumą hospitalinėmis infekcijomis, teikti informaciją padaliniams ir kitoms įstaigoms teisės aktų nustatyta tvarka;
 6. Atlikti infekcijų atsiradimo ir plitimo priežasčių tyrimus;
 7. Dalyvauti analizuojant informaciją apie sukėlėjų jautrumą antibiotikams ir antimikrobinių preparatų vartojimą, rengiant racionalaus antimikrobinių preparatų vartojimo tvarkos projektą;
 8. Rengti ir teikti įstaigos vadovui tvirtinti priemones, mažinančias darbuotojų infekcijų riziką (darbuotojų skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų, mikrotraumų ar incidentų, susijusių su žmogaus krauju ir kūno skysčiais, įstaigoje profilaktikos, pranešimo, registravimo tvarką) ir koordinuoja jų vykdymą;
 9. Rengti ir teikti įstaigos vadovui tvirtinti infekcijų valdymo procedūrų (rankų higienos, prietaisų valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos, skalbinių, medicininių atliekų tvarkymo, darbuotojų biologinės saugos ir profesinės ekspozicijos profilaktikos ir kt.) aprašymus ir dalyvauja rengiant medicininių bei slaugos procedūrų aprašymus;
 10. Vykdyti darbuotojų higieninių įgūdžių kontrolę, analizuoja ir vertina įstaigos higienos būklę, infekcijų prevencijos (pacientų izoliavimo, prietaisų higienos, sterilizacijos kontrolės ir kt.) priemonių vykdymą ir jų efektyvumą;
 11. Dalyvauti parenkant ir diegiant naujas technologijas bei priemones, galinčias turėti įtakos infekcijų plitimui (svarstant patalpų paskirties pakeitimo, remontuojamų, rekonstruojamų ir naujų projektuojamų patalpų išdėstymo projektus, planuojant naujų medicinos prietaisų ir priemonių įsigijimą, parenkant tinkamus antiseptikus, saugias personalui valymo ir dezinfekcijos priemones, dezinfekcijos ir sterilizacijos procesų kontrolės priemones ir kt.);
 12. Organizuoti nuolatinį ligoninės darbuotojų mokymą, konsultuoti juos visais infekcijų valdymo klausimais;
 13. Rengti informaciją ir inicijuoti hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo klausimų svarstymą įstaigos administracijos posėdžiuose, gydymo bei slaugos tarybose;
 14. Pagal kompetenciją vykdyti kitais teisės aktais ir įstaigos vidaus įsakymais nustatytas funkcijas;
 15. Vertinti ligoninės higienos būklę, infekcijų prevencijos priemonių vykdymą ir jų efektyvumą, įskaitant higienos taisyklių laikymąsi, sterilizacijos kontrolę, ligonių izoliavimą ir kt.;
 16. Organizuoti ir užtikrinti Ligoninės infekuotų atliekų tvarkymą, registravimą, atitinkamų ataskaitų pateikimą;
 17. Pagal kompetenciją kontroliuoti Ligoninės skyrių darbuotojų darbo ir medicininės dokumentacijos pildymo kokybę;
 18. Organizuoti infekcijų kontrolės rekomendacijų, dezinfekcijos planų ir kt. dokumentų rengimą;
 19. Laikytis konfidencialios informacijos ir bešališkumo įsipareigojimų;
 20. Išmanyti ekstremalias situacijas, galimas avarijas ir galimus poveikius aplinkai, prevencijos priemones jiems išvengti. Įvykus avarijai (ekstremaliai situacijai), nedelsiant imtis avarijų (ekstremalių situacijų) likvidavimo veiksmų pagal nustatytą tvarką;
 21. Kontroliuoti Skyriaus medicininių dokumentų tinkamą pildymą;
 22. Nustatytais terminais teikti ligoninės administracijai Skyriaus veiklos ataskaitas, veiklos planus, informaciją apie rodiklių pasiekimą ir pan.;
 23. Kontroliuoti, kad Skyriuje būtų naudojami tik medicinos prietaisų saugos techninio reglamento reikalavimus atitinkantys medicinos prietaisai;
 24. Propaguoti sveiką gyvenseną, ligų prevencijos ir sveikatos tausojimo bei ugdymo priemones;
 25. Bendradarbiauti su kitais asmens bei visuomenės sveikatos priežiūros, slaugos ir socialinės rūpybos darbuotojais bei specialistais;
 26. Kontroliuoti ir užtikrinti medicinos priemonių ir kt. resursų racionalų naudojimą Skyriuje;
 27. Deklaruoti viešuosius ir privačius interesus;
 28. Atlikti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir ligoninės vidaus dokumentuose.
 29. Savo kompetencijos ribose vykdyti kitus Ligoninės direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo medicinai pavedimus.

 Pretendentų atrankos būdas –  testas žodžiu (pokalbis).

 Pretendentai privalo pateikti iki 2021 m. vasario 24 d. šiuos dokumentus:

 1. Prašymą VšĮ Radviliškio ligoninės direktoriui leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jo kopiją).
 3. Išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (jų kopijas).
 4. Darbo stažą (patirtį) patvirtinantį dokumentą.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Savo asmeninių privalumų sąrašą.
 7. Užpildytą pretendento anketą (pridedama). Anketa gali būti pildoma vietoje.
 8. Savo kaip padalinio vadovo veiklos programą.
 9. Kitus dokumentus, įrodančius atitiktį nustatytiems reikalavimams.

Pretendentų dokumentus priima VšĮ Radviliškio ligoninės administracija (Gedimino g. 9, 82174 Radviliškis).

Telefonas pasiteirauti: +370 422 52 435,  el. paštu: info@radviliskioligonine.lt

 Pretendentai dokumentus pateikia asmeniškai arba atsiunčia registruotu laišku. Siunčiant dokumentus registruotu laišku –  asmens tapatybę, išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją, darbo stažą (patirtį) įrodančių dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro.

Infekcijų kontrolės skyriaus vedėjo konkurso teisės aktų sąrašas

Teksto dydis