Skelbiamas konkursas Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus vedėjo pareigoms (0,25 et.) užimti

  • 2021-09-30

VIEŠOJI ĮSTAIGA RADVILIŠKIO LIGONINĖ SKELBIA KONKURSĄ

 Į SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGAS  (0,25 ET.)

 Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:   

 – būti Lietuvos Respublikos piliečiu arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

– mokėti valstybinę kalbą pagal trečią valstybinės kalbos mokėjimo  kategoriją, nustatytą LR Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės klabos mokėjimo kategorijos patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

–  turėti aukštąjį universitetinį medicininį išsilavinimą ir licenciją verstis medicinos praktika pagal turimą (terapinio profilio) profesinę kvalifikaciją;

–  turėti ne mažesnį kaip 3 metų gydytojo darbo stažą;

–  turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį šioje srityje;

–  turėti darbo kompiuteriu įgūdžių;

–  būti nepriekaištingos reputacijos.

Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:

– išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

– išmanyti e-sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, personalo valdymo, finansų administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;

– žinoti e-sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;

– gebėti nustatyti rizikingas skyriaus veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;

– išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

– turėti vadybinių kompetencijų, gebėti planuoti, organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliai sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę, prižiūrėti ir kontroliuoti skyriaus darbą;

– mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis)).

Pretendentų papildoma kompetencija laikoma:

Vadovavimo sveikatinimo veiklos valdymo subjektams (ar jų padaliniams, filialams) patirtis; įgytas aukštasis universitetinis arba jam prilygintas biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, odontologijos, farmacijos, visuomenės sveikatos, slaugos ar reabilitacijos studijų krypčių išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis), biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ir sveikatos arba gyvybės mokslų studijų krypčių grupių, arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės arba viešojo administravimo studijų krypties mokslo laipsnis; kvalifikacijos tobulinimas ir (arba) mokslinės publikacijos sveikatos politikos, sveikatinimo veiklos strateginio planavimo, valdymo bei organizavimo, visuomenės sveikatos, sveikatos priežiūros reformos, sveikatos ekonomikos, vadybos, teisės, sveikatos mokymo ir ugdymo, socialinio darbo, informacinių technologijų, kitose su sveikatinimo veiklos organizavimu ir valdymu susijusiose srityse per paskutiniuosius 5 metus (pretendentui pateikus kvalifikacijos tobulinimą liudijančius pažymėjimus ar mokslinių publikacijų kopijas); darbdavio (-ių) ir (arba) aukštojo mokslo įstaigos vadovo rekomendacija (pretendentui pateikus rekomendacinį raštą apie savo profesinę patirtį (vykdytą veiklą) ir darbo kokybę); ES oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) mokėjimas ne  žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

Funkcijos:

– organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti  skyriaus darbą, užtikrinti Vidaus tvarkos taisyklių vykdymą;

– supažindinti Skyriaus darbuotojus su jiems aktualiais  LR institucijų ir įstaigų  (Seimo, Vyriausybės, Sveikatos apsaugos ministro, TLK) teisės aktais, Gydymo tarybos sprendimais, Ligoninės direktoriaus įsakymais, raštais;

– sudaryti gydytojų darbo grafikus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, užtikrinti tikslią ir tvarkingą darbo laiko apskaitą bei sklandų ir nepertraukiamą Skyriaus darbą per visą darbo dieną;

– siekti kuo aukštesnės Skyriuje teikiamų paslaugų kokybės;

– užtikrinti racionalų skyriaus resursų panaudojimą;

– guldyti pacientus į Skyrių, darbo dienomis (per pirmą parą) apžiūrėti kiekvieną naują pacientą, esant būtinybei koreguoti jo ištyrimo ir gydymo planą;

– organizuoti vizitacijas, kartu su gydytojais vizituoti pacientus, esant būtinybei organizuoti konsiliumus;

– teikti būtinąją medicinos pagalbą;

– kontroliuoti gydytojus dėl kokybiško pacientų ištyrimo, pagrįsto ir racionalaus gydymo, savalaikio klinikinės diagnozės nustatymo;

– kontroliuoti  išrašomų pacientų nedarbingumo ekspertizę ir nedarbingumo pažymėjimų išdavimą;

– kontroliuoti ligos istorijų pildymo kokybę, jų savalaikį atidavimą į Statistikos skyrių;

– atlikti išrašomų pacientų nedarbingumo ekspertizę, išduoti nedarbingumo pažymėjimus;

– kartu su pacientą gydančiu gydytoju spręsti dėl paciento perkėlimo į kitą Ligoninės skyrių arba į kitą sveikatos priežiūros įstaigą;

– vykdyti bioetikos reikalavimus, gydytojų profesinės etikos principus, gerbti pacientus, nepažeisti jų teisių, saugoti konfidencialią informaciją;

– teisės aktų nustatyta tvarka praneši teisėsaugos bei kitoms įgaliotoms valstybės institucijoms apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika;

– tvarkyti medicinos praktikos dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka, paaiškinti medicinos praktikos aplinkybes Sveikatos apsaugos ministerijos, teisėsaugos institucijų prašymu;

– įgyvendinti Skyriuje technines, teisines, organizacines ir medicinos priemones, skirtas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai;

– organizuoti  Skyriaus pasitarimus;

– esant būtinybei, konsultuoti pacientus kituose Ligoninės skyriuose pagal Ligoninės direktoriaus įsakymus bei teikti skubią ir planinę pagalbą  vidaus ligomis sergantiems pacientams Priėmimo – skubiosios pagalbos skyriuje;

– analizuoti Skyriaus veiklos rodiklius, rūpintis jų gerinimu, atsiskaityti administracijai;

– dalyvauti skyrių vedėjų pasitarimuose, teikti informaciją administracijai apie Skyriaus svarbius reikalus;

– dalyvauti atskirais direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų darbe;

– tobulinti profesinę kvalifikaciją pagal teisės aktų reikalavimus;

– vykdyti vidaus tvarkos taisyklių, vidaus darbo tvarkos taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimus;

– savo kompetencijos ribose vykdyti kitus Ligoninės direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo medicinai pavedimus.

Mėnesinis atlyginimas – už 0,25 et. 534 Eur (neatskaičius mokesčių).

Pretendentų atrankos būdas –  testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti iki 2021 m. spalio  13 d. šiuos dokumentus:

  1. Prašymą VšĮ Radviliškio ligoninės direktoriui leisti dalyvauti konkurse.
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jo kopiją).
  3. Išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (jų kopijas).
  4. Darbo stažą (patirtį) patvirtinantį dokumentą.
  5. Gyvenimo aprašymą.
  6. Savo asmeninių privalumų sąrašą.
  7. Užpildytą pretendento anketą (pridedama). Anketa gali būti pildoma vietoje.
  8. Savo kaip padalinio vadovo veiklos programą.
  9. Kitus dokumentus, įrodančius atitiktį nustatytiems reikalavimams.

 

Pretendentų dokumentus priima VšĮ Radviliškio ligoninės administracija (Gedimino g. 9, 82174 Radviliškis).

 Telefonas pasiteirauti: +370 422 52 435,  el paštu: info@radviliskioligonine.lt

 Pretendentai dokumentus pateikia asmeniškai arba atsiunčia* registruotu laišku.

*Siunčiant dokumentus registruotu laišku –  asmens tapatybę, išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją, darbo stažą (patirtį) įrodančių dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro.

Teksto dydis
Contrast