Kokybės politika

PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės
direktoriaus 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. V–112
(2020 m. birželio 8 d.  įsakymo Nr. V-85 redakcija)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RADVILIŠKIO LIGONINĖS
KOKYBĖS POLITIKA

 VIZIJA:       Tapti prestižine ir konkurencinga regionine sveikatos priežiūros įstaiga, teikiančia sveikatos priežiūros paslaugas pagal Europos standartų reikalavimus bei Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijas ir užtikrinančia asmens sveikatos priežiūros paslaugų poreikių tenkinimą regiono gyventojams.“

 MISIJA:      Teikti kokybiškas ir saugias, atitinkančias pacientų poreikius sveikatos priežiūros paslaugas, efektyviai naudojant sveikatos priežiūros išteklius bei nuolat siekti sveikatos priežiūros kokybės ir optimalių sąlygų pacientams ir darbuotojams“.

 VERTYBĖS:

 Bendradarbiavimas 
Mes kartu stipresni. Kuo daugiau bendradarbiaujame, tuo esame efektyvesni.
Kai gerai suprantame savo galimybes – esame nesustabdomi.

 Nuolatinis Tobulėjimas
Mes didžiuojamės savo pasiekimais ir su užsidegimu siekiame naujų tikslų.
Mes esame drąsūs, nebijome prisiimti didesnių įsipareigojimų, norime mokytis ir tobulėti.

Atsakingumas
Mes esame atsakingi už savo darbus, sprendimus. Dirbame principingai, pareigingai, taip, kad galėtume didžiuotis savo įstaiga ir jos veikla.

 Skaidrumas
Mes norime būti sąžiningi ir skaidrūs visame, ką darome.
Mes pasitikime vienas kitu ir tikime savo misijos svarba.
Geriausi santykiai paremti abipusiu supratimu ir pagarba.

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T-260 „Dėl skaidrios asmens sveikatos įstaigos vardo suteikimo viešajai įstaigai Radviliškio ligoninei“
viešajai įstaigai Radviliškio ligoninei suteiktas skaidrios asmens sveikatos įstaigos vardas.

 

VEIKLOS PRINCIPAI, STRATEGINIAI UŽDAVINIAI

 • Teikti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas atitinkančias reglamentuojančių dokumentų reikalavimus veiklos licencijoje nurodytose srityse;
 • Siekti optimalių diagnostikos, gydymo ir ligų prevencijos rezultatų, atitinkančių pacientų poreikius;
 • Asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikti su mažiausia rizika paciento ir darbuotojų sveikatai, racionaliai naudoti ligonių sveikatos priežiūrai skirtus išteklius bei nekenkti aplinkai;
 • Nuolat kelti ligoninės personalo kvalifikaciją ir didinti atsakomybę už darbo rezultatus;
 • Diegti ligoninėje naujas medicinos technologijas;
 • Analizuoti ir stengtis tenkinti galimybių ribose, pacientų ir užsakovų poreikius, operatyviai reaguoti ir analizuoti pacientų skundus;
 • Įgyvendinti ir nuolat gerinti ligoninės kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001: 2008 ir LST EN 15224:2012  standartų reikalavimus.

 

Ligoninės vadovybė įsipareigoja užtikrinti, kad :

 • Ligoninės kokybės vadybos sistema (KVS) atitiktų ketinimus, nurodytus Kokybės politikos Vizijoje, Misijoje ir Veiklos principuose, Strateginiuose uždaviniuose, bei standartuose LST EN ISO 9001:2008 ir LST  EN 15224:2012 nustatytus reikalavimus;
 • Organizuoti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, atsižvelgiant į pacientų, paslaugų užsakovų, steigėjų lūkesčius bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Sveikatos apsaugos ministerijos numatytas gaires;
 • Reikalauti iš išorės tiekėjų tiekti nustatytos kokybės reikalavimus atitinkančius produktus bei paslaugas;
 • Sudaryti saugias darbo sąlygas įstaigos personalui, kad minimaliomis personalo darbo laiko ir medžiagų sąnaudomis būtų pasiektas optimalus rezultatas;
 • Užtikrinti kiekvieno darbuotojo asmeninę atsakomybę už darbo kokybę pagal pareigas, kompetenciją ir atsakomybę;
 • Kokybės politika būtų žinoma ir suprantama visiems ligoninės darbuotojams.
 • Sistemingai peržiūrėti kokybės politiką, kad atitiktų įstaigos aktualijas.
Teksto dydis
Contrast