Veiklos sritys

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas yra gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, sumažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti sveikatos priežiūros paslaugas.

Įstaigos uždaviniai ir veiklos sritys – organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas (ambulatorines ir stacionarines).

Pagrindinės įstaigos veiklos rūšys pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:
   – žmonių sveikatos priežiūros veikla – 86;
   – ligoninių veikla – 86.10;
   – slaugos ligoninių veikla  – 86.10.40;
   – bendrosios praktikos (šeimos) gydytojų veikla – 86.21;
   – gydytojų specialistų veikla – 86.22;
   – odontologinės praktikos veikla – 86.23;
   – medicinos laboratorijų veikla  – 86.90.30;   
   – kita žmonių sveikatos priežiūros veikla – 86.90;
   – kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla – 88,99;
   – medicinos mokslo tiriamieji ir taikomieji darbai – 72.19.40;
   – kita, įstatymais neuždrausta veikla (veikla, kuri pagerintų personalo ir pacientų darbo ir poilsio sąlygas, konferencijų, seminarų, tobulinimosi kursų organizavimas ir kt.).

Įstaiga teikia tik tas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios numatytos išduotoje licencijoje. Kita veikla, kuriai reikalingi leidimai, gali būti vykdoma tik teisės aktų nustatyta tvarka gavus atitinkamus leidimus.

Teksto dydis
Contrast